schody

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI-informacja administratora danych osobowych

[Klauzula informacyjna]

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega ALKO. Dane dla celu marketingowego są podawane dobrowolnie.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest dla nas ważna. Nasze zasady prezentujemy w swojej „Polityce prywatności”, które zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych w ALKO.

[Administrator i dane kontaktowe administratora]

Administratorem danych osobowych jest  ALKO Dorota Ściebura z siedzibą w Kamyk (42-125), ul. Tuwima 8

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

- adresu e-mail:alko@alko.net.pl ,

- pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora lub

- bezpośrednio w biurze firmy zlokalizowanej w Kamyku (42-125), ul. Tuwima 8.

[Przetwarzanie danych]

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe tylko te, które sami nam przekażecie przede wszystkim, aby zawrzeć z Panią/Panem umowę sprzedaży/ świadczenia usług i realizować jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania będzie podejmowanie działań przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy.

Dane osobowe będziemy przetwarzać w następujący sposób (w zależności od wyrażonej Pani/Pana zgody):

·         Art. 6 ust.1 lit .b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie umowy, obsługa logistyczna, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);

·         Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  tj. wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych;

·         Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,

·         Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- przetwarzanie w celu spersonalizowanego marketingu i promocji produktów/usług oferowanych przez ALKO

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamierzonych celów, w szczególności:

·         w przypadku korespondencji i ofert będziemy je usuwać po 24 miesiącach od dnia ostatniego kontaktu,

·         w przypadku zawartych umów i związanych z tym dokumentów przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regu­lacji, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne

·         inny okres dotyczący szczególnych zapisów w umowie oraz po zakończeniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń przez spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 ALKO przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w zakresie hostingu, usług IT, ubezpieczeń, komunikatorów internetowych, księgowości, przewozu przesyłek oraz Google Inc. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych (usługi Google Inc.). Będą one bezpieczne z uwagi na przyjęte wzorcowe klauzule umowne oraz przystąpienie Google Inc. do programu EU-US Privacy Shield Framework. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie]

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej www.alko.net.pl, na której stosujemy pliki cookies, wykorzystujemy Pani/Pana dane zwłaszcza do śledzenia odwiedzin i ulepszania naszych usług. W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia plików cookies zapisanych w pamięci komputera lub telefonu za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na Pani/ Pana urządzeniu. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności serwisów internetowych i aplikacji mobilnych www.alko.net.pl

 W celu dowiedzenia się więcej o plikach cookies prosimy zapoznać się z Regulaminem wykorzystywania plików cookies.

[Pani/Pana prawa]

Mają Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych- w sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację- w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

·         prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

·         prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, abyśmy przesłali Pani /Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie:

- bezpośrednio w siedzibie administratora lub

- wysyłając e-mail na adres: alko@alko.net.pl lub

- wysyłając pismo na adres: ALKO Dorota Ściebura, 42-125 Kamyk, ul. Tuwima 8.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

[Zmiany Polityki Prywatności]

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Pani/Pana obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności administrator będzie informować na stronie internetowej: www.alko.net.pl.

 

Kamyk, 12.12.2022